Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

π. Παΐσιος: Συνεργασία μάγων καί δαιμόνων – Πότε πιάνουν και πως λύνονται τά μάγια

Οι μαύρες δυνάμεις τον σκότους είναι αδύνατες. Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές μέ τήν απομάκρυνση τους άπό τόν Θεό, γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στον διάβολο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τά μάγια

- Επειδή πολλές φορές σας μίλησα γιά τον Παράδεισο, γιά τους Αγγέλους και γιά τούς Αγίους, γιά νά βοηθηθητε, τώρα θά σάς πώ και λίγα γιά τήν κόλαση και γιά τούς δαίμονες, ώστε νά γνωρίσετε μέ ποιους παλεύουμε, πάλι γιά νά βοηθηθητε.
Ήρθε στό Καλύβι ένας νεαρός μάγος άπό τό Θιβέτ και μοϋ διηγήθηκε πολλά άπό τήν ζωή του.

Αυτό τό παιδί, μόλις άπογαλακτίστηκε, τό αφιέρωσε ό πατέρας του, σέ ηλικία τριών χρόνων, σέ μιά ομάδα τριάντα μάγων ανωτέρου βαθμού στό Θιβέτ, γιά νά τό μυήσουν στήν τέχνη τους. Έφθασε στον ενδέκατο βαθμό μαγείας- ό δωδέκατος είναι ό ανώτερος. Δεκαέξι χρόνων έφυγε άπό τό Θιβέτ και πήγε στήν Σουηδία, γιά νά δη τον πατέρα του. Εκεί συνάντησε τυχαίως έναν ορθόδοξο Ιερέα, πολύ πιστό, και του ζήτησε νά συζητήσουν...


Ό νεαρός μάγος δέν ήξερε καθόλου τί θά πή Ιερεύς ορθόδοξος. Στήν αίθουσα λοιπόν πού κάθησαν νά συζητήσουν, άρχισε νά τού κάνη μερικές άπό τις μαγείες του, γιά νά δείξη τήν δύναμη του. Κάλεσε ένα άρχικό84 δαιμόνιο, τον Μήνα, και τοϋ είπε: ¨Θέλω νερό³. Σηκώνεται ένα ποτήρι από τήν κουζίνα, πηγαίνει μόνο του στην βρύση, ανοίγει ή βρύση, γεμίζει, περνάει από τήν κλειστή τζαμαρία και έρχεται στήν αίθουσα. Τό πήρε εκείνος και ήπιε.

Μετά παρουσίασε στον ίερέα, μέσα στήν αίθουσα, όλο τό σύμπαν, τόν ουρανό, τά αστέρια. Χρησιμοποίησε μαγείες τετάρτου βαθμού και θά προχωρούσε μέχρι τόν ενδέκατο βαθμό. Ρώτησε τότε τόν ίερέα πώς τά έβλεπε όλα αυτά. ¨’Ήμουν έτοιμος, μού είπε, νά τόν σκοτώσω, άν μού έβριζε τόν σατανά³. Ό ιερεύς όμως δεν τού είπε τίποτε. Τότε τοϋ λέει ό νεαρός: ¨Γιατί δεν μού κάνεις κι εσύ σημεία;³. ¨Ό δικός μου Θεός είναι ταπεινός³, απάντησε ό ιερεύς και έβγαλε έναν σταυρό και τού τόν έδωσε νά τόν κράτηση. ¨Κάνε πάλι σημεία³, τού λέει. Ό νεαρός κάλεσε τόν Μήνα, τό αρχικό δαιμόνιο, άλλα ό Μήνας έτρεμε, δεν τολμούσε νά πλησίαση. Καλεί τόν Σατάν και εκείνος τό ϊδιο. έβλεπε τόν σταυρό και δεν πλησίαζε. Τοϋ είπε μόνο νά σηκωθή νά φύγη γιά τό Θιβέτ.

Ό νεαρός τότε έβρισε τόν Σατάν: ¨Τώρα κατάλαβα, τοϋ είπε, ότι ή μεγάλη σου δύναμη είναι μιά μεγάλη αδυναμία³. Στήν συνέχεια κατηχήθηκε κάπως άπό τόν καλό ίερέα, ό όποιος τοϋ μίλησε καί γιά τούς Αγίους Τόπους, γιά τό Άγιον Όρος κ.λπ. Έφυγε λοιπόν άπό τήν Σουηδία καί πήγε στά Ιεροσόλυμα, όπου εΐδε τό Άγιο Φώς. Άπό εκεί πήγε στήν Αμερική, γιά νά βρίση τούς σατανιστές πού γνώριζε, γιά νά αλλάξουν μυαλό – ό Θεός τόν έκανε τόν καλύτερο ιεροκήρυκα -, καί άπό ‘κεϊ ήρθε στό Αγιον Όρος.

Ό Καλός Θεός σκανδαλωδώς τόν βοήθησε, επειδή άπό μικρός είχε άδικηθή. Κάνετε όμως προσευχή, γιατί τόν πολεμούν οί μάγοι μέ όλους τούς δαίμονες. ‘Αφοϋ έμενα πολεμούν, όταν έρχεται νά τόν βοηθήσω, πόσο μάλλον εκείνον. Τοϋ διαβάζουν οί ιερείς εξορκισμούς καί ανοίγουν τά χέρια του καί τρέχουν αίμα. Τό καημένο τό παιδί πολύ τό ταλαιπωρούν οί δαίμονες, ενώ πρώτα, πού είχε φιλία μαζί τους, δεν τό πείραζαν, αλλά τό βοηθούσαν και τό εξυπηρετούσαν. Εϋχεσθε. Πρέπει όμως και τό ίδιο πολύ νά προσέξη, γιατί λέει τό Ευαγγέλιο ότι τό ακάθαρτο πνεύμα, όταν βγή από τόν άνθρωπο, ­πορεύεται καί παραλαμβάνει μεθ’ εαυτού επτά έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί, και γίνεται τά έσχατα τοΰ ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων.

Οι μάγοι χρησιμοποιούν και διάφορα ­άγιωτικά.

- Γέροντα, τί είναι οί γητευτές;
Μάγοι είναι. Χρησιμοποιούν τούς Ψαλμούς τού Δαβίδ, ονόματα Άγιων κ.λπ. και ανακατεύουν και επικλήσεις δαιμόνων. Ένώ δηλαδή εμείς διαβάζοντας τό Ψαλτήρι επικαλούμαστε την βοήθεια τού Θεού καί δεχόμαστε τήν θεία Χάρη, εκείνοι, μέ τόν τρόπο πού τό χρησιμοποιούν, βρίζουν τόν Θεό, αρνούνται τήν θεία Χάρη, καί έτσι τούς κάνουν μετά τά δαιμόνια τό χατίρι. Μού έλεγαν γιά ένα παιδί ότι είχε πάει σέ έναν μάγο, γιά νά πετύχη κάτι. Εκείνος τού διάβασε κάτι άπό τό Ψαλτήρι καί τό παιδί πέτυχε αυτό πού ήθελε. Έπειτα όμως άπό λίγο καιρό άρχισε νά σβήνη, νά λειώνη τό φουκαριάρικο. Τί είχε κάνει ό μάγος; Είχε πάρει κάτι ξηρούς καρπούς στά χέρια του καί άρχισε νά τοΰ διαβάζη τόν 50ο Ψαλμό. Όταν έφθασε στον στίχο ­θυσία τω Θεω. πετούσε τούς ξηρούς καρπούς, κάνοντας θυσία στους δαίμονες, γιά νά τού κάνουν τό χατίρι. Έτσι εβριζε τόν Θεό μέ τό Ψαλτήρι.

- Γέροντα, μερικοί πού ασχολούνται μέ μαγικά χρησιμοποιούν τόν σταυρό, εικόνες…
- Ναί, τό ξέρω, άπό ‘δώ νά καταλάβης τί απάτη κρύβεται πίσω άπό όσα κάνουν! Έτσι ξεγελιούνται οί καημένοι οί άνθρωποι.

Βλέπουν ότι χρησιμοποιούν κεριά, εικόνες κ.λπ. καί τούς εμπιστεύονται. Νά, μού είπε κάποιος ότι, στήν πόλη πού μένει, μιά Τουρκάλα έχει βάλει μιά εικόνα της Παναγίας πάνω σέ μιά πέτρα καί λέει: ¨Ή πέτρα πού βοηθάει τόν κόσμο³! Δέν λέει ¨ή Παναγία³, αλλά ¨ή πέτρα³. Οί Χριστιανοί μπερδεύονται, γιατί βλέπουν τήν εικόνα της Παναγίας, καί μερικοί πού έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας τρέχουν εκεί, μέ τόν λογισμό ότι θά βοηθηθούν, καί μετά ό διάβολος τούς αλωνίζει. Γιατί, όταν ή Τουρκάλα λέει ότι ή πέτρα βοηθάει τόν κόσμο καί όχι ή Παναγία, άπό ‘κεϊ καί πέρα μπαίνει στήν μέση ό διάβολος, επειδή αυτό είναι περιφρόνηση στήν Παναγία. Απομακρύνεται ή Χάρις τού θεού καί αρχίζει ό δαιμονισμός.

Καί τρέχουν οί Χριστιανοί νά τούς κάνη καλά ή πέτρα – ή πέτρα, καί τελικά σακατεύονται, γιατί άπό τόν διάβολο τί βοήθεια νά έχεις; Αν είχαν λίγο μυαλό, θά σκέφτονταν ¨Τουρκάλα, Μουσουλμάνα, τί δουλειά έχει μέ τήν εικόνα της Παναγίας;³. Ακόμη καί νά έλεγε ότι ή Παναγία βοηθάει, άφού είναι Μουσουλμάνα, τί σχέση έχει μέ τήν Παναγία; Πόσο μάλλον τώρα πού λέει ότι ή πέτρα τούς βοηθάει! Είπα σέ κάποιον νά ενημερώσουν τήν Μητρόπολη καί νά λάβουν μέτρα, γιά νά φυλαχθή ό κόσμος.

- Γέροντα, ό κόσμος μας ζητάει φυλαχτά.
- Καλύτερα νά δίνετε σταυρουδάκια, όταν σας ζητούν φυλαχτό. Μήν κάνετε φυλαχτά, γιατί καί οί μάγοι τώρα κάνουν φυλαχτά. Βάζουν άπ’ έξω καμμιά είκονίτσα ή σταυρό, αλλά μέσα έχουν διάφορα μαγικά. Βλέπουν οί άνθρωποι τήν εικόνα ή τόν σταυρό καί μπερδεύονται. Νά, πριν άπό μέρες μού έφεραν ένα φυλαχτό άπό έναν Τούρκο Ιμπραήμ, πού είχε καί σταυρό κεντημένο επάνω. Έχω μάθει καί γιά έναν αθεόφοβο ότι τυλίγει διάφορες είκονίτσες καί μέσα βάζει τρίχες, ξυλάκια, καρφίτσες, χάνδρες κ.λπ. Όταν ή Εκκλησία τόν ήλεγξε, είπε: ¨είμαι μέντιουμ³, γιατί είναι ελεύθερα τά μέντιουμ, καί έτσικάνει ό,τι θέλει. Είπα σε κάποιον πού είχε πάθει ζημιά άπό αυτόν: ¨Νά πάς νά έξομολογηθής, γιατί δέχεσαι επιδράσεις δαιμονικές³.

Πήγε, εξομολογήθηκε. Έρχεται μετά καί μού λέει: ¨Δεν ένιωσα καμμιά διαφορά³. ¨Βρέ, μήπως έχεις τίποτε επάνω σου άπ’ αυτόν τόν πλανεμένο;³, τόν ρωτάω. ¨Ναί, λέει, έχω ένα μικρό κουτάκι σάν μικρό Ευαγγέλιο³. Τό παίρνω, τό ανοίγω καί βρίσκω μέσα διάφορες είκονίτσες τυλιγμένες. Ξετυλίγω-ξετυλίγω καί πιομέσα είχε κάτι χάντρες, κάτι τρίχες, κάτι σάν ξύλα! Τό πήρα καί ελευθερώθηκε ό άνθρωπος. Βλέπεις τί τεχνίτης είναι ό διάβολος! Φορούν οί καημένοι άνθρωποι κάτι τέτοια φυλαχτά, δήθεν γιά νά βοηθηθούν, καί ταλαιπωρούνται. Αυτά πρέπει νά τά κάψουν καί νά παραχώσουν τήν στάχτη ή νά τά πετάξουν στήν θάλασσα καί νά πάνε νά εξομολογηθούν. Έτσι μόνον ελευθερώνονται.

Είχε έρθει στο Καλύβι ένας νεαρός πού είχε πολλά προβλήματα καί βασανιζόταν σωματικά καί ψυχικά πάνω άπό τέσσερα χρόνια. Ζούσε αμαρτωλή ζωή καί τόν τελευταίο καιρό είχε κλεισθή στο σπίτι του. δεν ήθελε νά βλέπη άνθρωπο. Δυο φίλοι του, πού έρχονταν τακτικά στο Αγιον Όρος, τόν έπεισαν μετά άπό πολλές δυσκολίες νά τόν πάρουν μαζί τους στό Όρος,
μέ σκοπό νά τόν φέρουν στό Καλύβι. Στήν διαδρομή άπό τήν Ούρανούπολη μέχρι τήν Δάφνη, κάθε φορά πού τό καράβι έπιανε σέ σκάλα μοναστηριού, ό νεαρός σωριαζόταν κάτω.

Οί φίλοι του μέ τούς πατέρες πού ήταν στο καράβι προσπαθούσαν νά τόν συνεφέρουν λέγοντας τήν ευχή. Μέ πολλή δυσκολία έφθασαν στο Καλύβι. Ό καημένος μού άνοιξε τήν καρδιά του, μού μίλησε γιά τήν ζωή του. Είδα ότι βασανιζόταν άπό κάποια δαιμονική επήρεια. Τού είπα νά πάη νά έξομολογηθή εκεί σέ έναν πνευματικό, νά κάνη ό,τι τού πή, καί θά γίνη καλά.

Πράγματι πήγε καί εξομολογήθηκε. Όταν μπήκαν στο καράβι, γιά νά επιστρέψουν, είπε στους φίλους του ότι ό πνευματικός τοϋ είπε νά πετάξη στήν θάλασσα τό φυλαχτό πού τοϋ είχε δώσει κάποιος γνωστός του καί τό φορούσε επάνω του, αλλά τού ήταν αδύνατο νά τό κάνη. Όσο κι αν οί φίλοι του τόν παρακαλούσαν νά σηκωθή νά τό πετάξη, εκείνος έμενε σάν άγαλμα. Δεν μπορούσε νά σηκωθή άπό τό κάθισμα. Τότε τόν έπιασαν καί μέ πολύ κόπο τόν έβγαλαν έξω στο κατάστρωμα. Μέ τήν βοήθεια τους ό νεαρός κατάφερε νά βγάλη τό φυλαχτό καί νά τό άφήση νά πέση στήν θάλασσα, γιατί δέν είχε τήν δύναμη νά τό πετάξη. Αμέσως αισθάνθηκε νά έλευθερώνωνται τά χέρια του καί τό ταλαιπωρημένο σώμα του απέκτησε δύναμη. Άρχισε άπό τήν χαρά του νά χοροπηδά στον διάδρομο γεμάτος ζωντάνια καί νά δοκιμάζη τήν δύναμη τών χεριών του στά σίδερα καί στά τοιχώματα τοϋ πλοίου.

Όσοι ασχολούνται μέ μάγια λένε και πολλά ψέματα

- Γέροντα, οί μάγοι έχουν κάποια πληροφορία;
- Έχουν πληροφορία άπό τόν διάβολο, αλλά λένε καί πολλά ψέματα. Κι εσείς νά προσέχετε εκεί στο άρχονταρίκι. Πρέπει νά ελέγχετε τήν κατάσταση. Νά βλέπετε τί άνθρωποι είναι αυτοί πού έρχονται, γιατί μπορεί νά έρθη καί κανένας πού ασχολείται μέ μαγικά. Σας φαίνεται παράξενο; Σε μιά αγρυπνία εδώ ήρθαν δυο άτομα πού ασχολούνταν μέ μαγικά. Πλησίαζαν τούς ανθρώπους καί τούς έλεγαν διάφορα. Έλεγαν καί ψέματα ότι έχουν σχέση καί μέ τόν Καντιώτη. Σέ μιά γυναίκα είπαν: ¨Σού έχουν κάνει μάγια. Θά ‘ρθούμε στό σπίτι σου, νά τά λύσουμε μέ έναν σταυρό πού έχουμε³. Έρχονται στήν αγρυπνία, μιλούν καί λίγο πνευματικά, οπότε σού λένε οί άλλοι: ¨άφού έρχονται στήν αγρυπνία, είναι πιστοί άνθρωποι³, καί ανοίγουν τήν καρδιά τους.

Πώς μπερδεύουν τόν κόσμο μέ τά ψέματα πού λένε! Γιά νά ξεγελάση κάποιος μιά κοπέλα, της είπε: ¨Ό πατήρ Παϊσιος είδε όραμα ότι θά σέ παντρευτώ. πάρε νά φορέσης αυτό, χωρίς νά εξέτασης τί είναι³, καί της έδωσε κάτι πού ήταν μαγικό. ‘Αλλά εκείνη ευτυχώς δέν τό φόρεσε. ¨Καλά, ό πατήρ Παΐσιος μέ τέτοια ασχολείται!³, είπε καί πιάνει καί μοΰ γράφει ένα γράμμα, τέσσερις σελίδες μέ πυκνά γράμματα, γεμάτο βρισιές. Τέτοιο βρισίδι! ¨Δέν πειράζει, λέω, βρίσε με. Χαλάλι νά γίνη τό βρισίδι, άφού δέν ξεγελάστηκες νά φορέσης αυτό τό σατανικό!³.

- Σας ήξερε, Γέροντα;
- Όχι, δέν μέ ήξερε. Κι έγώ δέν τούς ήξερα, ούτε αυτήν ούτε εκείνον.
Οί δαιμονικές, μαγικές ενέργειες

- Γέροντα, τί είπατε στους μαθητές πού ήρθαν σήμερα καί σας είπαν ότι κάλεσαν τό πνεύμα;
-Τί νά τούς πώ; Τούς έδωσα πρώτα ένα καλό ξεσκόνισμα! Είναι άρνηση πίστεως αυτό πού έκαναν. Από τήν στιγμή πού καλούν τόν διάβολο καί τόν δέχονται, αρνούνται τόν Θεό.

Γι’ αυτό τούς είπα κατ’ αρχάς νά μετανοήσουν, νά εξομολογηθούν ειλικρινά, καί στο εξής νά προσέχουν. νά έκκλησιάζωνται, νά κοινωνούν μέ ευλογία τοϋ πνευματικού τους, γιά νά εξαγνισθούν. Έχουν ελαφρυντικά, επειδή είναι παιδιά καί τό έκαναν σάν παιχνίδι. Αν ήταν μεγάλοι, θά πάθαιναν μεγάλο κακό. ό διάβολος θά αποκτούσε μεγάλη εξουσία επάνω τους. αλλά καί αυτά τώρα τά τραντάζει.

- Δηλαδή, Γέροντα, τί έκαναν ακριβώς;
- Αυτό πού κάνουν πολλοί… Βάζουν σέ ένα τραπέζι ένα ποτήρι μέ νερό καί γύρω-γύρω τοποθετούν τά γράμματα τού αλφαβήτου Α, Β, Γ, κ.λπ. Βάζουν μετά τό δάχτυλο τους μέσα στο νερό καί καλούν τό πνεύμα, δηλαδή τόν διάβολο. Τό ποτήρι γυρίζει, σταματά μπροστά σέ γράμματα καί σχηματίζει λέξεις. Αυτά κάλεσαν τό πνεύμα καί, όταν ήρθε, τό ρώτησαν: ¨Υπάρχει Θεός;³. ¨Δέν υπάρχει!³, τούς λέει. ¨Ποιος είσαι έσύ;³, τό ρωτούν. ¨Ό σατανάς!³, τούς λέει. ¨Υπάρχει σατανάς;³. ¨Υπάρχει!³. Δηλαδή βλακείες χονδρές! Δέν υπάρχει Θεός καί υπάρχει σατανάς! Όταν τό ξαναρώτησαν, αν ύπάρχη Θεός, τούς είπε: ¨Ναί, υπάρχει³.

Μιά ¨ναί³, μιά ¨όχι³, οπότε προβληματίσθηκαν τά παιδιά. Έτσι οικονόμησε ό Θεός, γιά νά βοηθηθούν. Μιά κοπέλα άπό τήν συντροφιά τους τήν χτύπησε τό ποτήρι. Επέτρεψε ό Θεός νά τήν χτυπήση, γιά νά συνέλθουν καί τά άλλα παιδιά. Σήμερα πολλοί, όταν θέλουν νά κάνουν κακό σέ κάποιο πρόσωπο, καταφεύγουν σέ μάγους πού χρησιμοποιούν τήν κέρινη κούκλα τοϋ βουντού. Οί μάγοι τό έχουν κάνει αυτό παιχνίδι, χόμπι.

- Γέροντα, τί κάνουν;
- Φτιάχνουν μιά κούκλα άπό κερί καί, όταν κάποιος τούς ζητάη νά βλαφθή ό εχθρός του π.χ. στά μάτια, καρφώνουν μία βελόνα στά μάτια της κούκλας καί αναφέρουν τό όνομα αυτού πού θέλουν νά βλάψουν, κάνοντας διάφορα μαγικά. Καί πράγματι τό άτομο εκείνο, άν ζή αμαρτωλή ζωή καί δέν έξομολογήται, προσβάλλεται άπό δαιμονική ενέργεια στά μάτια. Πάνε νά βγουν τά μάτια του άπό τόν πόνο! Κάνει εξετάσεις, άλλά οί γιατροί δέν βρίσκουν τίποτε. Νά, καί τά μέντιουμ τί κακό κάνουν! Δέν φθάνει πού παίρνουν τά χρήματα άπό τούς ανθρώπους, άλλά διαλύουν καί οικογένειες.

Πάει λ.χ. κάποιος στό μέντιουμ καί λέει κάποιο πρόβλημα πού έχει. ¨Κοίταξε, τοΰ λέει εκείνο, μιά συγγενής σου πού είναι λίγο μελαχρινή, λίγο ψηλή κ.λπ. σού έχει κάνει μάγια³. Ψάχνει αυτός νά βρή ποιά άπό τό σόι του έχει αυτά τά χαρακτηριστικά. Κάποια θά βρή πού νά μοιάζη έστω καί λίγο. ¨Ά, αύτη είναι, λέει, πού μού έκανε μάγια³ καί τόν πιάνει ένα μίσος εναντίον της. Κι εκείνη ή φουκαριάρα νά μήν ξέρη τίποτε – μπορεί νά τόν έχη ευεργετήσει κιόλας -, καί αυτός νά έχη μιά αγανάκτηση εναντίον της, νά μή θέλη ούτε νά τήν δή! Ξαναπάει στό μέντιουμ κι εκείνο τού λέει: ¨Τώρα πρέπει νά λύσουμε τά μάγια. Καί γιά νά τά λύσουμε, δώσε μερικά χρήματα³. ¨Έ, άφού τά βρήκε, λέει αυτός, πρέπει νά τόν ανταμείψω³! Δώσ’ του χρήματα…Βλέπεις ό διάβολος τί κάνει; Βάζει σκάνδαλα. Ένώ ένας καλός άνθρωπος, ακόμη κι άν ξέρη κάτι συγκεκριμένο γιά κάποιον, ποτέ δέν θά πή: ¨ό τάδε σέ έχει βλάψει³, άλλά θά προσπαθήση νά τόν βοηθήση. ¨Κοίταξε, θά τοΰ πή, μή βάζης λογισμούς. Νά έξομολογηθής καί μή φοβάσαι³. Καί έτσι βοηθάει καί τόν έναν καί τόν άλλον. Γιατί καί αυτός πού έβλαψε τόν άλλον, όταν τόν βλέπη νά τού φέρεται μέ καλωσύνη, προβληματίζεται μέ τήν καλή έννοια, καί μετανοεί.

Ό διάβολος ποτέ δέν μπορεί νά κάνη καλό

- Γέροντα, μπορεί ένας μάγος νά θεραπεύση κάποιον άρρωστο;
- Μάγος καί νά θεραπεύση άρρωστο άνθρωπο! Έναν πού τραντάζεται άπό τό δαιμόνιο, αυτόν μπορεί νά τόν κάνη καλά στέλνοντας τό δαιμόνιο σέ άλλον. Γιατί ό μάγος μέ τόν διάβολο είναι συνέταιροι, οπότε λέει στόν διάβολο: ¨Βγές άπό αυτόν καί πήγαινε στόν τάδε³. Βγάζει λοιπόν τό δαιμόνιο άπό εκείνον καί συνήθως τό στέλνει σέ κάποιον συγγενή του ή γνωστό του πού έχει δώσει δικαιώματα στόν διάβολο. Λέει μετά αυτός πού είχε τό δαιμόνιο: ¨έγώ υπέφερα, άλλά ό τάδε μ’ έκανε καλά³, καί έτσι γίνεται διαφήμιση. Καί γυρίζει τελικά τό δαιμόνιο σέ συγγενείς ή σέ γνωστούς. Αν κάποιος, άς υποθέσουμε, είναι καμπουριασμένος άπό δαιμονική επήρεια, μπορεί ό μάγος νά διώξη τό δαιμόνιο άπό εκείνον, νά τό στείλη άλλου καί νά σηκωθή όρθιος ό καμπούρης. Αν όμως έχη καμπούρα άπό αναπηρία, δέν μπορεί ό μάγος νά τόν κάνη καλά.

Μού είπαν γιά μιά γυναίκα ότι θεραπεύει άρρωστους, χρησιμοποιώντας διάφορα άγιωτικά. Όταν άκουσα τί κάνει, έμεινα κατάπληκτος άπό τήν τέχνη τοϋ διαβόλου. Κρατάει έναν σταυρό καί ψάλλει διάφορα τροπάρια. Ψάλλει π.χ. τό ­Θεοτόκε Παρθένε. καί, μόλις φθάση στο ­ευλογημένος ό καρπός της κοιλίας σου., φτύνει κοντά στόν σταυρό, βλασφημάει δηλαδή τόν Χριστό, γι’ αυτό τήν βοηθάει μετά τό ταγκαλάκι. Έτσι, μερικούς πού είναι άρρωστοι, έχουν μελαγχολία κ.λπ. άπό δαιμονική επήρεια καί οί γιατροί δέν μπορούν νά τούς κάνουν καλά, αυτή τούς θεραπεύει, γιατί διώχνει τό δαιμόνιο πού προκαλεί τό βάρος, τό στέλνει σέ άλλον, καί απαλλάσσονται εκείνοι άπό τήν θλίψη. Καί πολλοί τήν έχουν γιά αγία! Τήν συμβουλεύονται, καί λίγο-λίγο βλάπτει τήν ψυχή τους, τούς καταστρέφει.

Χρειάζεται πολλή προσοχή. Νά φεύγη κανείς μακριά άπό τούς μάγους καί τά μάγια, όπως φεύγει μακριά άπό τήν φωτιά καί τά φίδια. Νά μήν τά μπλέκουμε τά πράγματα. Ό διάβολος δέν μπορεί ποτέ νά κάνη καλό. Μόνον τις αρρώστιες πού προκαλεί ό ϊδιος μπορεί νά θεραπεύση. Είχα ακούσει τό έξης περιστατικό: Ένας νεαρός είχε μπλέξει μέ κάποιον μάγο καί ασχολήθηκε μέ μαγικά. Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστησε καί κατέληξε στό νοσοκομείο. Μήνες ξοδεύτηκε ό πατέρας του, γιατί δέν είχαν τότε ασφάλεια, γιά νά βρουν τί έχει. Οί γιατροί δέν τού έβρισκαν τίποτε. Είχε γίνει χάλια. Τί κάνει τότε ό διάβολος! Τού εμφανίζεται σάν τόν Τίμιο Πρόδρομο, πού τόν είχαν πολιούχο στον τόπο του, καί τού λέει: ¨Θά σέ κάνω καλά, αν ό πατέρας σου χτίση μία εκκλησία³. Τό είπε τό παιδί στόν πατέρα του κι εκείνος ό καημένος είπε: ¨παιδί μου είναι, όσα έχω νά τά δώσω, άρκεϊ νά γίνη καλά³, καί έταξε στόν ΤίμιοΠρόδρομο νά τού χτίση εκκλησία. Ό διάβολος έφυγε καί τό παιδί έγινε καλά. Έκανε τό… θαύμα! Όποτε λέει ό πατέρας: ¨Έγώ έταξα νά χτίσω εκκλησία. Πρέπει νά εκπληρώσω τό τάμα μου³. Δέν είχαν καί οικονομική άνεση καί, γιά νά χτίση τόν ναό, πούλησε όσα χωράφια είχαν. Έδωσε όλη τήν περιουσία του. Τά παιδιά του έμειναν στόν δρόμο. Αγανάκτησαν, ¨νά λείψη ή Όρθοδοξία³ είπαν, καί έγιναν Ιεχωβάδες. Βλέπεις τόν διάβολο τί κάνει; Φαίνεται, έκεΐ δέν υπήρχαν Ίεχωβάδες καί βρήκε αυτός τρόπο νά γίνουν κι εκεί Ίεχωβάδες!

Πότε πιάνουν τά μάγια

- Γέροντα, πάντοτε πιάνουν τά μάγια;
- Γιά νά πιάσουν τά μάγια, πρέπει νά δώση κανείς δικαιώματα στόν διάβολο. Νά δώση δηλαδή σοβαρή αφορμή καί νά μήν έχη τακτοποιηθή μέ τήν μετάνοια καί τήν εξομολόγηση. Σέ έναν πού εξομολογείται, καί μέ τό φτυάρι νά τοϋ ρίχνουν τά μάγια, δέν πιάνουν. Γιατί, όταν έξομολογήται καί έχη καθαρή καρδιά, δέν μποροϋν οί μάγοι νά συνεργασθούν μέ τόν διάβολο, γιά νά τόν βλάψουν. Μιά φορά ήρθε ένας μεσήλικας στο Καλύβι μέ έναν αέρα… Από μακριά, μόλις τόν είδα, κατάλαβα ότι έχει δαιμονική επήρεια. ¨Ήρθα νά μέ βοηθήσης, μού είπε. Προσευχήσου γιά μένα, γιατί έναν χρόνο τώρα έχω φοβερούς πονοκεφάλους καί οί γιατροί δέν βρίσκουν τίποτε³. ¨Έχεις δαιμόνιο, τοϋ λέω, γιατί έδωσες δικαιώματα στόν διάβολο³. ¨Δέν έκανα τίποτε³, μού λέει. ¨Δέν έκανες τίποτε; τοϋ λέω. Δέν απάτησες μία κοπέλα; Έ, αυτή πήγε καί σοϋ έκανε μάγια. Πήγαινε νά ζήτησης συγγνώμη άπό τήν κοπέλα, μετά νά έξομολογηθής, νά σοϋ διαβάσουν καί εξορκισμούς, γιά νά βρής τήν υγεία σου. Αν έσύ δέν καταλάβης τό σφάλμα σου καί δέν μετανοήσης, όλοι οί πνευματικοί του κόσμου νά μαζευτούν καί νά ευχηθούν, τό δαιμόνιο δέν θά φύγη³. Όταν έρχωνται τέτοιοι άνθρωποι, μέ τέτοιον αέρα, τούς μιλάω ανοιχτά. Θέλουν τράνταγμα, γιά νά συνέλθουν.

Ένας άλλος μού είπε ότι ή γυναίκα του έχει δαιμόνιο. Κάνει συνέχεια φασαρίες στο σπίτι. Σηκώνεται τό βράδυ, τούς ξυπνάει, τά κάνει όλα άνω-κάτω. ¨Έσύ εξομολογείσαι;³, τού λέω. ¨Όχι³, μοϋ λέει. ¨Πρέπει νά έχετε δώσει δικαιώματα στόν διάβολο, τοϋ λέω. Δέν έγινε αυτό στά καλά καθούμενα³. Τελικά βρήκαμε ότι είχε πάει σ’ έναν Χότζα καί τοϋ έδωσε κάτι νά ραντίση στο σπίτι γιά γούρι, γιά νά πάη καλά ή δουλειά του, καί ούτε καν έδινε σ’ αυτό σημασία. Αλώνιζε μετά ό διάβολος στό σπίτι του.

Πώς λύνονται τά μάγια

- Άν πιάσουν, Γέροντα, τά μάγια, πώς λύνονται;
- Μέ τήν μετάνοια καί τήν εξομολόγηση. Γι’ αυτό πρέπει πρώτα νά βρεθή ή αιτία, γιά τήν οποία έπιασαν τά μάγια, νά καταλάβη ό άνθρωπος τό σφάλμα του, νά με-τανοήση καί νά έξομολογηθή. Πόσοι έρχονται έκεΐ στό Καλύβι πού ταλαιπωρούνται, επειδή τούς έχουν κάνει μάγια, καί μοΰ λένε: ¨Κάνε προσευχή, γιά νά απαλλαγώ άπό αυτό τό βάσανο³! Μού ζητούν βοήθεια, χωρίς νά ψάξουν νά βρουν άπό πού ξεκίνησε τό κακό, γιά νά τό διορθώσουν. Νά βρουν δηλαδή σέ τί έφταιξαν καί έπιασαν τά μάγια, νά μετανοήσουν, νά εξομολογηθούν, γιά νά σταματήση ή ταλαιπωρία τους.

- Γέροντα, όταν ό άνθρωπος πού τού έχουν κάνει μάγια φθάση σέ τέτοια κατάσταση πού δέν μπορεί νά βοηθήση ό ίδιος τόν εαυτό του, να έξομολογηθή κ.λπ., μπορούν οί άλλοι νά τόν βοηθήσουν;

- Μπορούν νά καλέσουν τόν ιερέα στό σπίτι νά κάνη ένα εύχέλαιο ή έναν αγιασμό. Νά τού δώσουν νά πιή αγιασμό, γιά νά υποχώρηση λίγο τό κακό καί νά μπή λίγο Χριστός μέσα του. Έτσι έκανε μιά μητέρα γιά τό παιδί της καί βοηθήθηκε. Μού είχε πει ότι ό γιός της υπέφερε πολύ, γιατί τού είχαν κάνει μάγια. ¨Νά πάη νά έξομολογηθή³, τής είπα. ¨Πώς νά πάη, πάτερ, νά έξομολογηθή, στήν κατάσταση πού είναι;³, μού είπε. ¨Τότε πές στόν πνευματικό σου, τής λέω, νά έρθη στό σπίτι, νά κάνη αγιασμό καί νά δώσης στόν γιό σου νά πιή άπό τόν αγιασμό. Θά τόν πιή όμως;³. ¨Θά τόν πιή³, μού λέει. ¨Έ, ξεκίνησε μέ τόν αγιασμό, τής λέω, καί μετά προσπάθησε νά μιλήση τό παιδί σου μέ τόν παπά. Άν έξομολογηθή, θά τόν πετάξη τόν διάβολο πέρα³. Καί πράγματι, μέ άκουσε καί βοηθήθηκε τό παιδί. Μετά άπό λίγο μπόρεσε νά εξομολογηθή καί έγινε καλά.

Μιά άλλη γυναίκα, ή φουκαριάρα, τί έκανε; Ό άνδρας της είχε μπλέξει μέ μάγους καί δέν ήθελε οΰτε σταυρό νά φορέση. Γιά νά τόν βοηθήση λίγο, έρραψε στόν γιακά άπό τό σακκάκι του ένα σταυρουδάκι. Μιά φορά πού χρειάσθηκε νά περάση άπό ένα γεφύρι στήν άλλη όχθη ενός ποταμού, μόλις πάτησε στο γεφύρι, άκουσε μιά φωνή νά τού λέει: ¨Τάσο, Τάσο, βγάλε τό σακκάκι, νά περάσουμε μαζί τό γεφύρι³. Ευτυχώς έκανε κρύο καί είπε:

¨Πώς νά τό βγάλω; Κρυώνω!³. ¨Βγάλ’ το, βγάλ’ το, νά περάσουμε³, άκουσε τήν ίδια φωνή νά τού λέει. Βρέ τόν διάβολο! Ήθελε νά τόν ρίξη κάτω στο ποτάμι, άλλά δέν μπορούσε, γιατί είχε επάνω του τό σταυρουδάκι. Τελικά τον έρριξε εκεί σέ μιά άκρη. Έν τω μεταξύ, τόν έψαχναν οί δικοί του όλη τήν νύχτα καί τόν βρήκαν τόν καημένο πεσμένο επάνω στο γεφύρι. Αν δέν έκανε κρύο, θά έβγαζε τό σακκάκι καί θά τόν πετούσε ό διάβολος μέσα στο ποτάμι. Τόν φύλαξε ό σταυρός πού είχε στο πέτο του. Πίστευε ή φουκαριάρα ή γυναίκα του. Αν δέν είχε πίστη, θά τό έκανε αυτό;

Συνεργασία μάγων καί δαιμόνων

- Γέροντα, ένας άνθρωπος πού έχει αγιότητα δέν μπορεί νά ξεσκεπάση ή νά φρενάρη έναν μάγο;
- Πώς νά τόν φρενάρη; Έδώ λες σέ κάποιον πού έχει λίγο φόβο Θεού νά προσέξη, γιατί έτσι όπως ζή δέν πάει καλά, καί πάλι δέν βγαίνει άπό τό δικό του, πόσο μάλλον ό μάγος πού συνεργάζεται μέ τόν διάβολο. Αυτόν τί νά τόν κάνης; Θά τού πής ορισμένα πράγματα, άλλά αυτός πάλι μέ τόν διάβολο θά είναι. Δέν γίνεται τίποτε. Μόνον όταν είναι μπροστά σου ό μάγος καί λές τήν ευχή, εκείνη τήν στιγμή μπορεί νά μπερδευτή τό δαιμόνιο καί νά μήν μπορή ό μάγος νά κάνη τήν δουλειά του.

Κάποιος είχε ένα πρόβλημα, καί ένας μάγος, πού ήταν μεγάλος απατεώνας, πήγε στό σπίτι του νά τόν βοηθήση. Εκείνος έλεγε τήν ευχή. Ό καημένος ήταν απλός. δέν ήξερε ότι ό άλλος ήταν μάγος, γι’ αυτό επενέβη ό Θεός. Καί νά δήτε τί επέτρεψε ό Θεός, γιά νά καταλάβη! Άρχισε νά δέρνεται ό μάγος άπό τούς δαίμονες καί ζητούσε βοήθεια άπό τόν άνθρωπο τού οποίου θά έλυνε τό πρόβλημα!

- Γέροντα, εκείνος έβλεπε τούς δαίμονες;
- Εκείνος δέν έβλεπε τούς δαίμονες. έβλεπε μιά σκηνή. Ό μάγος φώναζε ¨βοήθεια³, έκανε τούμπες, έπεφτε κάτω, έβαζε τό χέρι του, γιά νά προφύλαξη τό κεφάλι του. Γιατί μή νομίζετε ότι οί μάγοι καλοπερνούν, ότι οί δαίμονες τούς κάνουν όλες τις φορές τό χατίρι. Τό ότι αρνήθηκαν μιά φορά τόν Χριστό, αυτό τούς είναι αρκετό. Στήν άρχή οί μάγοι κάνουν συμβόλαιο μέ τούς δαίμονες, γιά νά τούς βοηθούν, καί οί δαίμονες υποτάσσονται γιά μερικά χρόνια στις διαταγές τους. Έπειτα όμως άπό λίγο καιρό τούς λένε: ¨Μ’ εσάς θά ασχολούμαστε τώρα;³.

Ειδικά, όταν οί μάγοι δέν καταφέρνουν νά κάνουν αυτό πού θέλουν οί δαίμονες, ξέρετε τί τραβούν μετά; Θυμάμαι, μιά φορά πού συζητούσα έξω άπό τό Καλύβι μέ εκείνον τόν νεαρό μάγο άπό τό Θιβέτ, ξαφνικά σηκώθηκε, μού έπιασε τά χέρια καί μού τά γύρισε προς τά πίσω. ¨Άς έρθη νά σ’ ελευθέρωση τώρα ό Χατζεφεντής, μού είπε. ¨Άντε, βρέ διάβολε, φύγε άπό ‘δώ³, τού είπα καί τόν έρριξα κάτω. Ακούς εκεί νά βλασφημήση τόν Άγιο! Πήγε μετά νά μέ χτυπήση μέ τό πόδι του, άλλά δέν τά κατάφερε. τό πόδι του σταμάτησε κοντά στό στόμα μου. Μέ φύλαξε ό Θεός. Τόν άφησα καί μπήκα στό κελλί. Ύστερα άπό λίγη ώρα τόν είδα νά έρχεται άπο πέρα, γεμάτος αγκάθια. ¨Ό Σατάν μέ τιμώρησε, μου είπε, γιατί δέν σέ νίκησα. Μέ έσυρε μέσα στά ρουμάνια³. Οί μαύρες δυνάμεις τοϋ σκότους είναι αδύνατες. Οί άνθρωποι τις κάνουν δυνατές μέ τήν απομάκρυνση τους άπό τόν Θεό, γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στόν διάβολο.

ΛΟΓΟΙ Γ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
“ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ”
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001agiosmgefiras.blogspot.gr/.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Το MAKEDONIA IS GREECE δημιουργήθηκε για τους εξής λόγους:
1)Επειδή το όνομα μας πρέπει να το βλέπει ολόκληρος ο κόσμος!
Κάντε το ίδιο και εσείς!!!
Κανένας Σκοπιανός και κανένας άλλος βάρβαρος δεν μπορεί να παίζει με την ιστορία μας!
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

2)Επειδή όλα τα Μ.Μ.Ε. μας έχουν καταφλομώσει με τα ψέμματα και με τις προπαγάνδες τους αλλά και με τον ανθελληνισμό τους.
Οτι θα διαβάζετε εδώ,θα είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ!

3)Το ΜΠΛΟΓΚ αυτό δεν έχει κανένα κερδοσκοπικό συμφέρον και έχει δημιουργηθεί με το μόνο όφελος για την αγάπη της πατρίδας μας!
Επίσης είναι ακομμάτιστο μπλογκ και τα αίσχη όλων εδώ μέσα θα τα διαβάζετε...

4)Για να θυμίζει πάντα,αλλά και να αφυπνίζει τους Έλληνες για την ιστορία μας,την καταγωγή μας αλλά και τα βρώμικα παιχνίδια όλων των ΛΑΜΟΓΙΩΝ!!!

5) Το όνομά μας είναι η ψυχή μας!

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΟΡΑΜΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΔΕΝ Θ ΑΡΓΗΣΕΙ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ Η ΕΝΟΧΗ.
ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ
ΠΑΡΩΝ, ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Μην γράφετε με greekglish γιατί τα σχόλια θα σβήνονται άμεσα.

http://www.greeklish-to-greek.gr/ Για όσους δεν ξέρουν να γράφουν!
Σας Ευχαριστούμε για την κατανόηση!!!